Áru
a pénz és az értékpapír kivételével minden forgalomképes ingó dolog.

Árujegy
jelenti a Közraktári Jegy árujegy részét.

Áruminősítési és -kezelési Szabályzat
jelenti a Közraktár által kibocsátott, többek között az Áru minőségi és mennyiségi meghatározását, az Áru minőségének vizsgálatát, valamint a minőségi és mennyiségi viták rendezési elveit, továbbá az Áru kezelését rögzítő szabályzatát.

Bérbeadó
jelenti azt a személyt, akitől művi közraktározás esetén a Közraktár a Tárolóhelyet/Tárolóteret bérbe veszi.

Bérleti Szerződés
jelenti Művi Közraktározás esetén a Közraktár és a Bérbeadó között a Tárolóhelyre/Tárolótérre vonatkozó bérleti szerződést.

BÉT
jelenti Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.

Díjszabályzat
jelenti a Közraktározási Szolgáltatások, Közraktár által felszámított ellenértékének és költségének összegeit tartalmazó dokumentumot.

Forgatás
jelenti a Közraktári Jegy vagy egy részének átruházását a Közraktári Jegy vagy vonatkozó részének hátoldalára írt átruházó nyilatkozatnak az átruházó (cégszerű) aláírásával.

Forgatmány
jelenti a Közraktári Jegyre rávezetett átruházó nyilatkozatot.

Forgatmányos
jelenti a Közraktári Jegyet vagy egy részét átruházás útján megszerző személyt.

Forgató
jelenti a Közraktári Jegy vagy egy részének átruházóját.

Kiszolgáltatási Jegyzőkönyv
jelenti a Közraktár és a Kiszolgáltatást Kérő által aláírt, az Áru kiadásakor felvett okiratot.

Kiszolgáltatást Kérő
jelenti azt a személyt, aki a Közraktártól az Áru kiszolgáltatását kéri és az Árujegyet, valamint a Zálogjegyet a Közraktárnak visszaadja, illetve az Árujegyet visszaadja és a Zálogjegyen feltüntetett követelés összegét a Közraktárnál letétbe helyezi.

Közraktár
jelenti azt a gazdasági társaságot (a Korona Közraktár Zrt.-t), amelynél az Árut közraktározás céljából szerződés alapján megőrzésre letétbe helyezik.

Közraktári Jegy, Árujegy vagy Zálogjegy Birtokosa
jelenti azt a személyt, akit a Közraktári Jegyen vagy annak vonatkozó részén a hátiratok összefüggő láncolata igazol, illetve üres forgatmány esetén a vonatkozó értékpapír birtokosa.

Közraktári Jegy
jelenti a Közraktározási Szerződés alapján letétbe vett Áruról kiállított, rendeletre szóló értékpapírt, mely a Közraktár részéről az Áru átvételének elismerését jelenti, és kiszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségét bizonyítja; egymástól elválasztható két részből, Árujegyből és Zálogjegyből áll.

Közraktározási Szolgáltatások
jelentik a Krtv-ben felsorolt szolgáltatások összességét, illetve bármelyikét.

Közraktározási Szerződés
jelenti azt a Közraktár és Letevő közötti megállapodást, amely alapján a Közraktár köteles a nála letett Árut ideiglenesen megőrizni és arról Közraktári Jegyet kiállítani, a Letevő pedig köteles közraktári díjat fizetni.

Krtv.
jelenti a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvényt., és annak módosításait

Letevő
jelenti azt a személyt, aki a Közraktározási Szerződést a Közraktárral megköti, továbbá aki az Árujegy Forgatmányosa.

Művi Közraktározás
jelent minden nem Saját Telepi Közraktározást.

Saját Telepi Közraktározás
jelenti a Közraktár tulajdonában, valamint a legalább három éven át, a közraktározás teljes időtartamát is magában foglaló megszakítás nélküli egyéb jogcímen birtokban tartott és saját üzemeltetésében lévő raktárban történő közraktározást.

Tárolóhely
jelenti azt a fizikailag elválasztható, zárható területet, vagy épületrészt, amelyet a Közraktár a közraktározásba vett Áru tárolása céljából közraktárrá nyilvánított.

Tárolótér
jelenti azt a Tárolóhelyen belül elhelyezkedő légtért, amelyben a közraktárra vett Áru elhelyezésre kerül.

Teljes Forgatmány
jelenti az olyan átruházó nyilatkozatot, amely tartalmazza a Forgatmányos megjelölését a Forgató (cégszerű) aláírását.

Üres Forgatmány
jelenti az olyan átruházó nyilatkozatot, amelyben nincs meghatározva a Forgatmányos.

Vagyonvédelmi Rendszer
jelenti az Áru védelmében a Közraktár által a Tárolóhelyen/Tárolótérben esetlegesen telepített komplex rendszert, mely az Áru mennyiségi és minőségi megóvását biztosítja a Közraktározási Szerződés hatálya alatt.

Zálogjegy
jelenti a Közraktári Jegy zálogjegy részét.

Zárolási Jegyzőkönyv
jelenti a Közraktár és a Letevő által aláírt, az Áru betárolásakor és a Tárolóhely/Tárolótér lezárásakor kiállított, a Közraktározási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező okiratot.